8/3/2009

America got talent 11歲女仔 唱歌超勁!! 第一次令我聽到打冷震.

呢個女仔真係好店, 聽到中途我打曬冷震. 殘酷一丁真係差好多皮....